Všeobecné obchodné podmienky

1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

1.1. Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) upravujú a stanovujú podmienky, za ktorých spoločnosť piovarci.com, s.r.o., sídlo: Drobného 4, 84101 Bratislava, Slovenská Republika, IČO: 46625933, DIČ: 2023502558, neplatca DPH, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel: Sro, vložka: 80673/B (ďalej len „Poskytovateľ“) poskytuje odborné poradenské vzdelávacie produkty a služby formou poradenských stretnutí, vzdelávacích školení, seminárov, workshopov, konferencií usporiadaných fyzicky alebo online cez internet pomocou audio/video konferenčných nástrojov (ďalej len „Poradenské a vzdelávacie produkty a služby“).

1.2.VOP zároveň upravujú práva a povinnosti užívateľov produktov a  služieb (ďalej len „Užívateľ“ a stanovujú podmienky, za ktorých im Poskytovateľ poskytuje produkty.

Poskytovanie služieb týchto produktov a služieb podlieha dozoru a dohľadu Slovenskej obchodnej inšpekcie (ďalej len „SOI“), ktorá ako všeobecný orgán trhového dozoru v ochrane spotrebiteľa, je prostredníctvom svojich inšpektorátov oprávnená vykonávať štátny dozor a dohľad. Sídlom SOI – ústredný inšpektorát je: Prievozská 32, poštový priečinok 29, 827 99 Bratislava 27, Slovenská Republika.

2. ÚVODNÉ USTANOVENIA

2.1. Poskytovateľ je poskytovateľom Poradenských a vzdelávacích produktov a služieb Užívateľovi.

2.2. Užívateľom služby je fyzická alebo právnická osoba, ktorá využíva Poradenské a vzdelávacie produkty a služby poskytované Poskytovateľom.

2.3. Spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej a obchodnej činnosti.

2.4. Vzťahy medzi Poskytovateľom a Užívateľom sa riadia zmluvou o poskytovaní služby uzavretej na diaľku. VOP tvoria podľa ustanovenia § 273 zákona č. 513/1991 Z.Z., Obchodného zákonníka, neoddeliteľnú súčasť každej takejto zmluvy, pokiaľ nie je dohodnuté inak. Ak je Užívateľ aj Spotrebiteľom, podľa každej zmluvy o poskytovaní služby uzavretej so spotrebiteľom, tvoria VOP neoddeliteľnú súčasť každej zmluvy a to podľa zákona č. 102/2016 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na diaľku alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho, ak nie je dohodnuté inak. Zmluva a VOP sú vyhotovené v slovenskom jazyku a Poskytovateľ archivuje zmluvy (objednávky a vyplnené prihlášky) po celú dobu trvania záväzkového vzťahu a najmenej 2 roky po jeho skončení).

2.5. Užívateľ sa je povinný pred začatím využívania a prihlásením sa na Poradenské a vzdelávacie produkty a služby vyplnením a odoslaním prihlášky oboznámiť s VOP a vysloviť s nimi výslovný súhlas.

2.6. Informácie o cenách, organizačných, dodacích a storno podmienkach produktov a služieb sa nachádzajú v VOP Poskytovateľa.

2.7. Informácie o postupoch pri uplatňovaní a vybavovaní reklamácií, o práve odstúpiť od zmluvy, o zániku práva odstúpiť od zmluvy sú zverejnené na webovej stránke Poskytovateľa a nachádzajú sa vo VOP Poskytovateľa.

2.8.Ďalšou dôležitou súčasťou týchto VOP sú informácie pre všetkých Užívateľov – spotrebiteľov, o možnosti a podmienkach alternatívneho riešenia sporov medzi Poskytovateľom a Spotrebiteľom v zmysle zákona č. 391/2015 Z.z.

Poskytovateľ týmto informuje všetkých svojich spotrebiteľov, že pokiaľ Spotrebiteľ usúdi, že jeho spotrebiteľské práva boli porušené, spory s Poskytovateľom môže riešiť prostredníctvom alternatívneho riešenia sporov a to nasledovne:

  • prostredníctvom európskej platformy alebo
  • obrátiť sa na príslušné slovenské orgány podľa zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení sporov.

Postup pre spotrebiteľa na nasledovný – ako prvý krok sa Spotrebiteľ obráti na Poskytovateľa písomnou formou. Ak do 30 dní od odoslania žiadosti o nápravu Spotrebiteľ od Poskytovateľa neobdrží odpoveď, alebo ak odpoveď bude zamietavá, Spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu. Tento návrh môže Spotrebiteľ podať do 1 roka od doručenia zamietavej odpovede od Poskytovateľa alebo odo dňa uplynutia 30 dňovej lehoty, ktorú mal na odpoveď Poskytovateľ.

Príslušným orgánom na riešenie podnetov sú Slovenská obchodná inšpekcia (Spotrebiteľ sa môže informovať o podmienkach a platforme alternatívneho riešenia sporov na http://www.soi.sk/sk/Alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi), alebo subjekty alternatívneho riešenia sporov, ktoré Spotrebiteľ nájde v zozname Ministerstva hospodárstva na ich webovej stránke http://www.mhsr.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s

Spotrebiteľ môže návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu podať aj prostredníctvom európskej platformy riešenia sporov online na webovej stránke https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=SK

3. OBJEDNÁVANIE SLUŽIEB A UZATVORENIE KÚPNEJ ZMLUVY

3.1. PORADENSKÉ A VZDELÁVACIE PRODUKTY A SLUŽBY

3.1.1. K uzatvoreniu kúpnej zmluvy dochádza v prípade, kedy Užívateľ – záujemca o Poradenský a vzdelávací produkt a službu – vyplní prihlášku a odošle ju emailom na ktorúkoľvek z platných adries domény @mojhomeopat.sk alebo domény @piovarci.com alebo poštou na adresu piovarci.com, s.r.o., Drobného 4, 84101 Bratislava. Do prihlášky doplní všetky požadované identifikačné údaje: Meno a priezvisko, trvalé bydlisko, emailovú adresu a telefónne číslo a vyjadrí súhlas so znením VOP ako obsahovo neoddeliteľnou súčasťou uzatváranej zmluvy. Odoslaním vyplnenej prihlášky Užívateľ potvrdzuje, že akceptuje výšku ceny za poskytovanú službu podľa aktuálneho cenníka a ponuky a že sa v čase odoslania oboznámil so VOP, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy.

3.1.2. K uzatvoreniu kúpnej zmluvy dochádza v prípade, kedy Užívateľ – záujemca o Poradenský a vzdelávací produkt a službu – vyplní elektronický formulár „Prihláška“ umiestnený na webovej stránke priamo na www.mojhomeopat.sk alebo www.piovarci.com. Do prihlášky doplní všetky požadované identifikačné údaje: Meno a priezvisko, trvalé bydlisko, emailovú adresu a telefónne číslo a vyjadrí súhlas so znením VOP ako obsahovo neoddeliteľnou súčasťou uzatváranej zmluvy. Vyjadrenie súhlasu so spracovaním osobných údajov je dobrovoľné a je možné ho kedykoľvek odvolať zaslaním požiadavky emailom na info@mojhomeopat.sk alebo office@piovarci.com. Potom odošle vyplnenú prihlášku pomocou tlačítka „Odoslať“. Odoslaním vyplnenej prihlášky Užívateľ potvrdzuje, že akceptuje výšku ceny za poskytovanú službu podľa aktuálneho cenníka a ponuky a že sa v čase odoslania oboznámil so VOP, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy.

3.1.3. Po prijatí prihlášky Poskytovateľ Užívateľovi elektronicky potvrdí prijatie prihlášky a súčasne vystaví preddavkovú faktúru, na základe ktorej Užívateľ zaplatí účastnícky poplatok podľa aktuálneho cenníka Poskytovateľa a pošle ju na adresu Užívateľa, ktorá je uvedená v prihláške.

3.1.4. K uzatvoreniu zmluvy medzi Poskytovateľom a Užívateľom môže dôjsť samotnou účasťou Užívateľa na Poradenskom a vzdelávacom produkte a služby bez predchádzajúcej registrácii prostredníctvom odoslania prihlášky. V takomto prípade Užívateľ vyplní prihlášku v mieste konania Poradenského a vzdelávacieho produktu a služby a za účasť na Poradenskom a vzdelávacom produkte a služby mu bude namieste vystavený platobný doklad za vyplatený účastnícky poplatok v hotovosti.

3.1.5. Účastnícky poplatok zahŕňa účasť na Poradenskom a vzdelávacom produkte a služby a kópiu študijných materiálov v papierovej alebo elektronickej forme.

4.CENA, PLATOBNÉ A DODACIE PODMIENKY

4.1. PORADENSKÉ A VZDELÁVACIE PRODUKTY A SLUŽBY

4.1.1. Cena za poskytovanie Poradenských a vzdelávacích produktov a služieb Užívateľovi je stanovená podľa aktuálneho cenníka prístupného na webovej stránke Poskytovateľa www.mojhomeopat.sk alebo www.piovarci.com.

4.1.2. Poskytovateľ je oprávnený meniť cenník – výšku, štruktúru cien za podmienok uvedených vo VOP, z dôvodov ako sú predovšetkým: organizačné zmeny, z dôvodu zmeny lektora(ov), termínu a miesta konania vzdelávacieho podujatia.

4.1.3. Po prijatí prihlášky Poskytovateľ Užívateľovi elektronicky potvrdí prijatie prihlášky a súčasne vystaví preddavkovú faktúru, na základe ktorej Užívateľ zaplatí účastnícky poplatok podľa aktuálneho cenníka Poskytovateľa a pošle ju na adresu Užívateľa, ktorá je uvedená v prihláške. Po uhradení vyfakturovanej čiastky a jej pripísaní na účet poskytovateľa, Poskytovateľ zašle Užívateľovi faktúru-daňový doklad na adresu uvedenú v prihláške.

4.1.4. Všetky ceny uvedené za poskytovanie služieb a produktov sú konečné bez DPH. Poskytovateľ nie je platiteľom DPH.

5. PRÁVA A POVINNOSTI UŽÍVATEĽA

5.1. Užívateľ sa zaväzuje poskytnúť v prihláške a objednávke pravdivé, úplné a presné identifikačné a osobné údaje a v prípade ich zmeny tieto neodkladne oznámiť Poskytovateľovi.

5.2.Užívateľ súhlasí a berie na vedomie, že sa bude počas odborného poradenstva a vzdelávacieho podujatia riadiť pokynmi Poskytovateľa.

5.3. Užívateľ súhlasí s tým, že poskytovateľ je oprávnený v priebehu poskytovania Poradenského a vzdelávacieho produktu a služby zmeniť obchodné podmienky poskytovania služby, cenník a kódexy.

5.4. Užívateľ sa okamihom registrácie a/alebo začatím užívania Poradenského a vzdelávacieho produktu a služby zaväzuje, že ich bude užívať v súlade s VOP, právnymi predpismi a pokynmi poskytovateľa. Porušenie VOP Užívateľom oprávňuje Poskytovateľa na zastavenie poskytovania Poradenského a vzdelávacieho produktu a služby. Ak bude prístup z dôvodu preukázaného porušenia VOP užívateľovi zablokovaný, končí dňom takéhoto zablokovania prístupu automaticky platnosť a účinnosť zmluvy medzi Poskytovateľom a  Užívateľom ako aj jeho registrácia, pričom nárok poskytovateľa na náhradu škody tým nie je dotknutý.

5.5. Pokiaľ Užívateľ (spotrebiteľ – fyzická osoba)  vyjadrí súhlas so spracovaním osobných údajov Poskytovateľom ako správcom podľa zákona č. 704/2017 Z.z. o ochrane osobných údajov, budú tieto údaje spracovávané na kontaktovanie Užívateľa a marketingové aktivity a to po dobu nevyhnutne potrebnú, pre prípad, že takéto údaje Užívateľ poskytol pri vyplnení prihlášky alebo objednávky. Užívateľ môže tento súhlas kedykoľvek zrušiť, a to zaslaním požiadavky na info@mojhomeopat.sk alebo office@piovarci.com alebo kliknutím na odkaz „Odhlásiť sa z odberu noviniek“, ktorý sa nachádza v každom ponukovom emaily zaslaným spoločnosťou piovarci.com, s.r.o.

5.12. Pri zrušení školenia/konferencie zo strany Poskytovateľa alebo pri závažnej zmene programu školenia/konferencie má Užívateľ právo voľby, či od zmluvy odstúpi alebo prevedie zaplatenú cenu na úhradu iného poradenského alebo vzdelávacie produktu alebo služby. Za závažnú zmenu sa nepovažuje zmena miesta realizácie školenia, zmena programu školenia alebo zmena lektora v prípade, že je zabezpečená adekvátna náhrada.

6. PRÁVA A POVINNOSTI POSKYTOVATEĽA

6.1. Poskytovateľ poskytne Užívateľovi všetky dostupné organizačné informácie o školení najneskôr do 3 dní pred dňom konania Poradenského a vzdelávacieho produktu a služby na emailovú adresu Užívateľa.

6.2. V prípade zrušenia konania Poradenského a vzdelávacieho produkty a služby sa Poskytovateľ zaväzuje vrátiť Užívateľovi (objednávateľovi) zaplatenú cenu za neposkytnutú službu, prípadne poskytne Užívateľovi náhradné plnenie ako je účasť na inom konaní Poradenského a vzdelávacieho produkty a služby v tej istej cene podľa výberu Užívateľa.

6.3. Poskytovateľ má výhradné právo k akémukoľvek zásahu do Poradenských a vzdelávacích produktov a služieb a týchto VOP a to bez predchádzajúceho oznámenia Užívateľovi či jeho súhlasu.

6.4. V prípade, že nastanú akékoľvek okolnosti, ktoré Poskytovateľovi znemožňujú zabezpečiť konanie, program alebo lektora Poradenského a vzdelávacieho produkty a služby podľa uzavretej zmluvy, je Poskytovateľ oprávnený zabezpečiť jeho zmenu alebo ho zrušiť. Tieto skutočnosti je Poskytovateľ povinný oznámiť Užívateľovi bez zbytočného odkladu elektronicky zaslaním oznámenia na uvedenú adresu Užívateľa alebo telefonickým oznámením.

6.5. Poskytovateľ si vyhradzuje právo zrušiť konanie Poradenského a vzdelávacieho produkty a služby v prípade nedostatočného počtu prihlásených účastníkov, ktorí je nevyhnutný pre realizáciu a konanie konkrétneho programu Poradenského a vzdelávacieho produkty a služby. V takomto prípade poskytovateľ nenesie zodpovednosť za ďalšie prípadné náklady, ktoré vznikli Užívateľovi.

6.6. Zmeny poskytovania služby, VOP a dátum účinnosti týchto zmien a VOP bude Užívateľovi oznámené elektronicky a to zverejnením na webovej stránke Poskytovateľa www.mojhomeopat.sk alebo www.piovarci.com alebo prostredníctvom emailovej správy doručenej na kontaktnú adresu Užívateľa. Ak Užívateľ najneskôr sedem (7) dní od oznámenia o zmenách poskytovania služby alebo VOP výslovne písomne nevyjadrí svoj nesúhlas s takýmito zmenami, považujú sa zmeny za odsúhlasené Užívateľom a sú voči nemu účinné dňom účinnosti zmeny.

6.7. Užívateľ má právo zmluvu s Poskytovateľom písomnou formou doporučeného listu vypovedať do siedmych (7) dní odo dňa oznámenia o zmenách poskytovaných produktov a služieb alebo VOP.

6.8. Poskytovateľ má právo obmedziť, prerušiť alebo zastaviť poskytovanie Poradenského a vzdelávacieho produkty a služby z akýchkoľvek dôvodov aj bez predchádzajúceho oznámenia Užívateľovi či jeho súhlasu. Poskytovateľ nenesie zodpovednosť za ďalšie prípadné náklady, ktoré vznikli  Užívateľovi.

6.9. Poskytovateľ je oprávnený sprístupňovať na svojich produktoch, službách a webových stránkach reklamu a to aj reklamu kontextovo cielenú.

7. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY A POPLATKY ZA STORNOVANIE

7.1. Užívateľ má právo kedykoľvek pred začatím konania Poradenského a vzdelávacieho produkty a služby od zmluvy odstúpiť, a to písomným oznámením, ktoré je účinné dňom jeho doručenia poskytovateľovi alebo osobne v sídle poskytovateľa. Pri odstúpení od zmluvy je objednávateľ povinný uhradiť poskytovateľovi nasledovné poplatky za stornovanie účasti:

– 30 % z účastníckeho poplatku pri stornovaní prihlášky 14 až 8 dní dní pred dňom konania Poradenského a vzdelávacieho produkty a služby,

– 50 % z účastníckeho poplatku pri stornovaní prihlášky 7 až 4 dni pred dňom konania Poradenského a vzdelávacieho produkty a služby,

– 100 % účastníckeho poplatku pri stornovaní 3 a menej dní pred dňom konania Poradenského a vzdelávacieho produkty a služby.

Storno poplatok sa vypočítavá z plnej / nezľavnenej ceny Poradenského a vzdelávacieho produkty a služby.

7.2. V prípade, že Užívateľ, ktorý si účasť na konaní Poradenského a vzdelávacieho produkty a služby objednal sa daného vzdelávacieho podujatia nezúčastní z akéhokoľvek dôvodu, nemá Užívateľ nárok na vrátenie ceny za školenie.

7.3. Užívateľa môže na objednanom Poradenskom a vzdelávacom produktu a služby zastúpiť náhradník.

8. DOBA TRVANIA ZMLUVY 

8.1. Zmluva medzi poskytovateľom a užívateľom je uzatvorená na dobu určitú, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak.

8.2. V prípade, že bola zmluva uzatvorená v písomnej podobe, pri výklade ustanovení týkajúcich sa obsahu právneho vzťahu, majú individuálne dojednania obsiahnuté v písomnej zmluve odlišné od obsahu týchto VOP, prednosť pred týmito podmienkami.

8.3.Zmluva zaniká v prípadoch stanovených VOP, a to najmä uplynutím doby, na ktorú bola zmluva dojednaná, písomnou dohodou alebo písomným odstúpením od zmluvy.

9. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADU A ŠKODU

9.1. Užívateľ berie na vedomie, že informácie, ktoré sú uvedené na webovej stránke Poskytovateľa majú informatívny charakter a že Poskytovateľ nezodpovedá za správnosť, úplnosť a aktuálnosť týchto informácií.

9.2. Poskytovateľ nezodpovedá za bezchybné fungovanie svojich internetových stránok alebo za bezchybné poskytovanie platených a neplatených služieb, za rýchlosť internetového pripojenia a takisto za to neposkytuje žiadnu záruku.

9.2. Poskytovateľ nezodpovedá za informácie prezentované lektorom. Za správnosť informácií prezentovaných na konaní Poradenského a vzdelávacieho produkty a služby zodpovedá výlučne lektor/autor.

10. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

10.1. Právne vzťahy medzi Poskytovateľom a Užívateľom neupravené VOP a zmluvou sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky, najmä zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodným zákonníkom v znení neskorších predpisov, ak sa na ne nevzťahuje zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.

10.2. Tieto VOP strácajú platnosť dňom nadobudnutia účinnosti neskorších VOP.

10.3. Aktuálne VOP sú zverejnené po dobu dvadsaťštyri (24) hodín denne na webovej stránke Poskytovateľa www.mojhomeopat.skwww.piovarci.com a v tlačenej podobe sú k dispozícii na adrese sídla Poskytovateľa.

10.4. Akékoľvek spory sa budú riešiť pred vecne a miestne príslušným súdom v Slovenskej republike.

10.5. Zároveň akékoľvek reklamácie užívateľov v postavení spotrebiteľov budú vybavované v zmysle zákona o ochrane spotrebiteľa č. 250/2007 Z. z. Reklamáciu je potrebné uplatniť písomne na adrese Poskytovateľa.

10.7 Poskytovateľ nezodpovedá za prípadné škody, ktoré môžu vzniknúť v dôsledku použitia obsahu a materiálov z webových stránok www.mojhomeopat.sk alebo www.piovarci.com a tiež nezodpovedá za obsah a možné škody študijných  materiálov poskytnutých v rámci Poradenských a vzdelávacích produkt a služieb tretími osobami.

11. AUTORSKÉ PRÁVA

11.1. Pokiaľ nie je uvedené inak, držiteľom autorských práv k stránkam, grafickým zobrazeniam týchto stránok portálu www.mojhomeopat.skwww.piovarci.com, ako aj k informáciám a materiálom na nich uvedených a k študijným materiálom poskytnutých v rámci Poradenských a vzdelávacích produkt a služieb a k ich usporiadaniu, je Prevádzkovateľ . Úplný obsah stránok portálu www.mojhomeopat.skwww.piovarci.com vrátane textu, web dizajnu, tzv. layoutu stránok, technických náčrtov, grafiky, vyobrazení a usporiadaní súborov a študijných materiálov poskytnutých v rámci Poradenských a vzdelávacích produkt a služieb je chránený autorským právom.

11.2. Šírenie chráneného obsahu je bez súhlasu Prevádzkovateľa zakázané.

11.3. Užívateľ sa zaväzuje nezasahovať do práv duševného vlastníctva tretích osôb, rovnako sa zaväzuje bez predošlého písomného súhlasu Prevádzkovateľa nepoužívať registrované značky Prevádzkovateľa.

VOP platné od 1.1.2021.